Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Malbork

Materiał informacyjny Miasta Malbork
Udostępnij:

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Malbork

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Malbork uchwały Nr XXV/220/2020 z dnia 28.10.2020 r. o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Malbork oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium oraz prognozy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Malborka.

Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta w Malborku, pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected],
  • w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Miasta w Malborku, pok. 207,

w terminie do dnia 22 października 2021r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Miasta Malborka
Marek Charzewski

Dodaj ogłoszenie