Malbork. Nowy cennik na Cmentarzu Komunalnym zawiera opłaty za korzystanie z kolumbarium. Jak korzystać z niszy na urny?

Anna Maria Szade
Anna Maria Szade
Radosław Konczyński
Udostępnij:
Ci, którzy zdecydują się na kremację ciał zmarłych bliskich, mogą korzystać z kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Malborku. Burmistrz Marek Charzewski w czwartek (30 czerwca 2022 r.) podpisał nowy cennik, który zawiera także opłaty za nisze na urny. Czy inne stawki dla korzystających z nekropolii też się przy okazji zmieniły?

Zarządzenie burmistrza Marka Charzewskiego w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzu komunalnym w Malborku zostało opublikowane w piątek (1 lipca) i już obowiązuje. Wcześniej mowa była o tym, że ma to związek z budową pierwszego kolumbarium. Czy podczas dopisania tej pozycji na liście zmieniły się też inne stawki, które obowiązywały od 9 listopada 2018 r.

Nie ma mowy o drastycznych podwyżkach. Niektóre opłaty się zostały nieznacznie podniesione, ale część została wręcz obniżona – mówi nam Marek Charzewski.

Cennik opłat na Cmentarzu Komunalnym w Malborku

Oto, za co i ile trzeba płacić, jeśli korzysta się z malborskiej nekropolii:

 1. wjazd na teren cmentarza:
  - samochodem osobowym - 10 zł
  - samochodem osobowym z przyczepą - 20 zł
  - samochodem ciężarowym o ładowności do 8,5 t – 30 zł
  - karnet miesięczny dla samochodów osobowych – 100 zł
  - karnet miesięczny dla samochodów osobowych z przyczepą – 200 zł
  - karnet miesięczny dla samochodów ciężarowych o ładowności do 8,5 t – 300 zł
 2. miejsce pod grób ziemny duży na 20 lat – 300 zł
 3. miejsce pod grób ziemny mały na 20 lat – 150 zł
 4. miejsce pod grób duży, przedłużenie na 20 lat (opłata prolongacyjna) – 300 zł
 5. miejsce pod grób mały, przedłużenie na 20 lat (opłata prolongacyjna) – 150 zł
 6. opłata eksploatacyjna za grób na 20 lat - 350 zł
 7. opłata eksploatacyjna za grób stosowana do każdego pogrzebu – 350 zł
 8. za opóźnienie we wniesieniu opłaty (za każdy rok) – 50 zł
 9. opłata za miejsce pod grób murowany dwuosobowy na 99 lat - 3200 zł
 10. budowa grobowca dwuosobowego; wykonuje zarządca cmentarza wg norm, stawek i czynników niezbędnych do wyceny robót budowlanych zawartych w aktualnie obowiązujących średnio rynkowych cennikach materiałów, sprzętu oraz kosztów pracy ustalonymi na podstawie notowań rynku budowlanego (np. wydawnictwa Sekocenbud), które zawarte zostały w kosztorysie) - aktualny kosztorys budowy
 11. opłata za rezerwację grobu ziemnego dużego (na 20 lat) uwzględniająca pozycję nr 2 – 750 zł
 12. opłata za rezerwację grobu ziemnego małego (na 20 lat) uwzględniająca pozycję nr 3 – 375 zł
 13. przy pochówku uzupełnienie opłaty eksploatacyjnej proporcjonalnie do daty ważności rezerwacji grobu - brak
 14. opłata za postawienie nagrobka, płyty nagrobnej lub skrzyni ozdobnej, grób duży – 150 zł
 15. opłata za postawienie nagrobka, płyty nagrobnej lub skrzyni ozdobnej, grób mały – 75 zł
 16. opłata za niszę w kolumbarium na 20 lat – 3500 zł
 17. opłata za każdą następną urnę umieszczoną w niszy – 900 zł
 18. opłata eksploatacyjna za każda urnę umieszczoną w niszy, płatne przy pochówku - 175 zł
 19. opłata nadzoru nad robotami, wskazanie miejsca pochówku – 190 zł
 20. korzystanie z kaplicy - 190 zł
 21. opłata za świadczenie usług pogrzebowych w dni wolne od pracy - 310 zł
 22. opłata za świadczenie usług w dni robocze po godzinach pracy administracji
  - poniedziałek od 15 do 18 - 150 zł
  - wtorek od 15 do 18 - 150 zł
  - środa od 17 do 18 - 150 zł
  - czwartek od 15 do 18 - 150 zł
  - piątek od 15 do 18 - 150 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia na 10 miesięcznych rat opłaty za przedłużenie grobu na indywidualny wniosek zainteresowanych osób kierowany do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. zarządcy cmentarza. Dla osób niepełnosprawnych zapewniony jest bezpłatny przejazd na terenie cmentarza pojazdem przez administrację, wystarczy zgłosić się do biura na cmentarzu.
Pobierane opłaty, które zostały wymienione w cenniku, stanowią przychód miejskiej spółki, podmiotu zarządzającego cmentarzem, z przeznaczeniem na jego bieżące utrzymanie.

Dla porównania, cennik, który stracił ważność, miał zdecydowanie mniej pozycji. Można porównać, które opłaty się nie zmieniły:

 1. wjazd na teren cmentarza samochodem
  - osobowym - 10 zł
  - ciężarowym o ładowności do 1 t - 30 zł
  - karnet miesięczny dla aut osobowych - 100 zł
  - karnet miesięczny dla aut ciężarowych - 300 zł
 2. grób
  - otwarcie mogiły (pochowanie) - 300 zł
  - pogłębienie zwykłego grobu ziemnego - 150 zł
 3. opłata eksploatacyjna stosowana do każdego pogrzebu - 350 zł
  - grób - przedłużenie na 20 lat - 300 zł
 4. opłata eksploatacyjna stosowana do przedłużenia miejsca pochówku – 350 zł
  - za opóźnienie we wniesieniu opłaty (za każdy rok) - 35 zł
 5. opłata za miejsce pod grób murowany dwuosobowy - 3200 zł
 6. opłata za rezerwacje miejsca (na 20 lat) - 750 zł
  - za opóźnienie we wniesieniu opłaty (za każdy rok) - 38 zł
 7. opłata za postawienie nagrobka, płyty nagrobnej lub skrzyni ozdobnej - 130 zł
 8. dla grobów małych i urn stosuje się 50 proc. stawek od pozycji 2 do 7
 9. opłata nadzoru nad robotami, wskazanie miejsca pochówku - 190 zł
 10. kaucja na pozostawienie miejsca pochówkowego w stanie niepogorszonym - 250 zł
 11. korzystanie z kaplicy - 130 zł
 12. dopłata za świadczenie usług pogrzebowych w dni wolne od pracy - 310 zł.

Regulamin porządkowy Cmentarza Komunalnego w Malborku obowiązuje od czerwca

20 maja Rada Miasta Malborka przyjęła nowy regulamin, który obowiązuje wszystkich korzystających z nekropolii. Poprzedni obowiązywał od 2015 r.
Uznano, że cmentarz to miejsce pochówku osób zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie, światopogląd i pochodzenie społeczne. Jest szczególnym obiektem użyteczności publicznej, powszechnie dostępnym dla wszystkich bez wyjątku.

Cmentarz utrzymywany jest jako teren zielony o założeniu parkowym, a znajdujące się na jego terenie drzewa, krzewy, trawniki, kwiaty itp. podlegają ochronie przed zniszczeniem - podkreślono w regulaminie.

Jako miejsce spoczynku osób zmarłych, nekropolia jest miejscem pamięci i wymaga szczególnej troski i opieki osób tam przebywających. Kto to miejsce odwiedza, zobowiązany jest do:

 • zachowania ciszy,
 • powagi i szacunku – należnym zmarłym,
 • dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i ich otoczeniu.

Dzieci do lat 13 mogą przebywać na ternie cmentarza tylko pod opieką dorosłych. Niedozwolone jest przebywanie na terenie cmentarza w stanie nietrzeźwym. Zabrania się wprowadzania na teren cmentarza zwierząt, za wyjątkiem psa przewodnika.
Niedopuszczalne jest samowolne ustawienie ławek, płotków i innych elementów mogących powodować utrudnienia w komunikacji i ruchu pieszym. Wszelkie nieczystości powstałe w wyniku porządkowania grobów i ich otoczenia należy składować do pojemników na odpady z zachowaniem ich segregacji.
Sadzenie drzew i krzewów wymaga pisemnej zgody zarządzającego cmentarzem. W przypadku konieczności usunięcia drzewa lub krzewu kosztami wycinki zostanie obciążona osoba, które je posadziła.

Zasady dla osób korzystających z nisz na urny

Kolumbarium, którego budowa rozpoczęła się w 2021 r., jest już gotowe. Pierwszy etap inwestycji przewidywał budowę 66 nisz. Każda będzie miała 44 cm wysokości i 72 cm głębokości, dzięki czemu będzie można tam postawić kilka urn. Zgodnie z wynikami przetargu, koszt inwestycji to 242,7 tys. zł netto. 200 tys. zł pochodzi z budżetu miasta, pozostałe środki wyłożył ZGKiM.

Nie przewiduje się rezerwacji nisz w kolumbarium. Dlatego, nim skorzysta się z tej formy pochówku, warto zapoznać się z zasadami, jakie zostały tam ustalone:

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich dysponentów nisz oraz wszystkie inne osoby i podmioty wykonujące usługi w obrębie danej niszy.
 2. Podmioty gospodarcze świadczące usługi w obrębie nisz urnowych w kolumbarium zobowiązane są do przestrzegania przepisów, w tym w szczególności przepisów bhp i sanitarnych.
 3. Wszystkie prace prowadzone w obrębie niszy w kolumbarium (poza pracami porządkowymi) muszą być zgłoszone, uzgodnione oraz zaakceptowane przez administrację cmentarza.
 4. Demontaż i montaż płyty granitowej osłonowej mogą wykonywać tylko wyspecjalizowane podmioty gospodarcze i zakłady kamieniarskie. Wykonawca świadczący usługę ponosi koszt naprawy za ewentualne uszkodzenie płyty lub pomnika.
 5. Wypisywanie liter na tablicy może być wykonywane tylko metodą piaskowania. W innym przypadku koszt naprawy za ewentualne uszkodzenie płyty ponosi użytkownik.
 6. Za niezgodne z przepisami użytkowanie niszy oraz prowadzone prace w jej obrębie odpowiedzialność ponosi dysponent lub wykonawca, któremu zlecono wykonanie usługi. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dysponent lub wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wskazanym przez administrację cmentarza.
 7. Dysponent zobowiązany jest do dbania o stan techniczny oraz czystość tablicy i półki. Zobowiązany jest także do nienaruszania praw osób mających możliwość dostępu do nisz w kolumbarium.
 8. Jakiekolwiek zmiany w stałej substancji kolumbarium są niemożliwe do wykonania bez zgody administracji cmentarza.
 9. Sprzedaż niszy w kolumbarium odbywa się tylko i wyłącznie do pogrzebu urny z prochami zmarłego. Sprzedaż nisz w kolumbarium odbywa się wg reguły kolejnego następnego wolnego miejsca zgodnie z numeracją płyt na niszy narastająco do pochówku osoby zmarłej. Sprzedaż następuje od modułu A kolumbarium. W przypadku nałożenia się terminów pogrzebów w kolumbarium, dopuszcza się pochówek w kolejnym module B, a następnie w module C zgodnie z numeracją narastającą.
 10. Dla estetyki celem uszanowania pamięci zmarłych kwiaty i znicze należy stawiać na utwardzonej, naziemnej powierzchni przed danym segmentem kolumbarium.
 11. Kwiaty i wieńce złożone na utwardzonej, naziemnej powierzchni przed danym segmentem kolumbarium dysponent zobowiązany jest uprzątnąć w terminie do pięciu dni od dnia pochówku, aby umożliwić przeprowadzenie kolejnych ceremonii pogrzebowych.
 12. Zabrania się umieszczania zniczy, lamp olejowych i woskowych na półkach nisz segmentów kolumbarium.

Cmentarz dla odwiedzających otwarty jest codziennie od godz. 7 do zmroku. Biuro zarządcy cmentarza czynne jest w dni robocze od godz. 7 do 15, w środy w godz. 7 do 17. Ceremonie pogrzebowe odbywają się w dni powszednie między godz. 8 do 15. Ich przeprowadzenie wymaga uzgodnienia terminu i sposobu przeprowadzenia z zarządcą. Dopuszcza się zorganizowanie ceremonii pogrzebowej w dni wolne od pracy i święta za dodatkową opłatą według obowiązującego cennika.

Malbork. Na Cmentarzu Komunalnym jedna z głównych alei wresz...

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

miejsce #1

EcoBike

Ecobike Sx300 Green 29 2021

9 499,00 zł9 299,00 zł
miejsce #2

MBM

MBM E1200 Karios U16 Czarny 27.5 2022

12 599,00 zł
miejsce #3

Indiana

Indiana E4000 Czarny 26 2021

3 499,00 zł
miejsce #4

Torpado

Torpado Era Czarny 28 2022

6 799,00 zł
Materiały promocyjne partnera

Orlen z rekordowym ratingiem

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie